2016 m. ataskaitų rinkinys
Sąskaitų plano likučiai 4 d.
Sąskaitų plano likučiai 3 d.
Sąskaitų plano likučiai 2 d.
Sąskaitų plano likučiai 1d.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Nematerialiojo turto lentelė
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Materialusis turtas 1 l
Kitos pajamos
Informacija apie segmentus
Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus
Informacija apie segmentus praėjusio laikotarpio
Informacija apie pinigus ir pinigų akvivalentus
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie įsipareigojimų dalį
Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Finansavimo sumų likutis
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos
Bendroji informacija
Atsargų vertės pasikeitimas
Aiškinamojo rašto II d.
2016 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 12 31 ataskaitos
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos